Skip to content

CONEIXEMENT

El nostre coneixement en el diagnòstic de la Covid-19

Per fer front a l’actual pandèmia de la Covid-19, existeixen diferents tècniques diagnòstiques. Algunes d’aquestes són les serològiques (ELISA, tests ràpids, IQL) i les moleculars (principalment PCR). A HIPRA tenim més de 20 anys d’experiència en el diagnòstic per PCR i per ELISA.

Tècniques de diagnòstic

El Coronavirus 2 (CoV-2), responsable de la síndrome respiratòria aguda greu (SARS-CoV-2), és un virus d’ARN no segmentat i de polaritat positiva que presenta un embolcall. És el causant de la denominada malaltia per coronavirus de 2019 (Covid-19).

Existeixen dos tipus principals de proves per al diagnòstic laboratorial de la Covid-19: les proves de detecció ARN viral de SARS-CoV-2 (principalment mitjançant qPCR), que identifiquen individus infectats amb el virus durant la fase aguda de la infecció, i les proves serològiques, que identifiquen els individus que han estat en contacte amb el virus i que han desenvolupat una resposta humoral específica contra aquest.

PCR

Tècnica molecular que permet detectar el CoV-2. Aquest tipus de tècnica es duu a terme al laboratori, principalment a partir de la mostra nasofaríngia. Un resultat positiu a PCR indica que el pacient té la Covid-19 i, per tant, que està infectat. La sensibilitat i l’especificitat d’aquest tipus de tècniques són excel·lents. No obstant això, existeix un risc que apareguin com a resultat falsos negatius1, a causa de:

Mostra nasofaríngia

Detecció de SARS-CoV-2

Indica infecció

ELISA

Tècnica serològica basada en un enzimoimmunoassaig. Permet detectar i quantificar la quantitat d’anticossos davant del SARS-CoV-2 a partir de la mostra de sèrum o plasma. Els resultats que aporta són quantitatius, cosa que permet determinar la quantitat d’anticossos presents a la mostra. Un resultat positiu indica que el pacient va tenir contacte amb el virus. Els valors de sensibilitat i d’especificitat són millors que els dels test ràpids, cosa que evita resultats erronis.

Principalment existeixen dos tipus de kits ELISA, segons el tipus d’anticòs que detecten: IgM o IgG. Els anticossos IgM es produeixen més ràpidament però solen ser menys potents. Els anticossos IgG són més potents i específics davant de la infecció.

Encara són necessaris més estudis per determinar a partir de quin dia postinfecció (dpi) es produeixen cadascun dels tipus d’anticossos i quina durada tenen. Alguns estudis assenyalen:

Mostra de sèrum o plasma

Detecció d’anticossos

Indica contacte previ amb el virus

Tenint en compte la dificultat d’obtenir una mostra correcta per analitzar-la per PCR i la tardança en la producció d’anticossos davant del SARS-CoV-2 (mínim 5-7 dpi), diversos autors recomanen combinar PCR i ELISA per a una aproximació correcta sobre el diagnòstic del pacient.1

BIBLIOGRAFIA

1 Antibody Responses to SARS-CoV-2 in Patients of Novel Coronavirus Disease 2019. Zhao J. et al. Clin Infect Dis. 2020:ciaa344. doi: 10.1093/cid/ciaa344. https://academic.oup.com/cid/advance-article/doi/10.1093/cid/ciaa344/5812996
2 Antibody Detection and Dynamic Characteristics in Patients With COVID-19. Xiang F et al. Clin Infect Dis. 2020;ciaa461. https://academic.oup.com/cid/advance-article/doi/10.1093 /cid/ciaa461/5822173

3 Tan, W. et al. Viral Kinetics and Antibody Responses in Patients with COVID-19. medRxiv
(2020).

Un 10% de la facturació anual s’inverteix en recerca